วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การปลูกพืชคอนโดมิเนียม ของลุงนิล

การปลูกพืชคอนโดมิเนี่ยม 5 ชั้น            
              คุณสมบูรณ์  ศรีสุบัติ หรือลุงนิล”  บ้านเลขที่ 14  หมู่ ตำบลช่องไม้แก้ว  อำเภอทุ่ตะโก  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์  084-1952335  เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  1 ใน 25 ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)           
ความเดิม  ลุงนิลมีที่ดิน  17  ไร่  1  งาน  3  ตารางวา ปลูกทุเรียนหมอนทอง  700  ต้น เนื่องจากขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดการสวนทุเรียน  ทำให้ประสบภาวะขาดทุน  ธุรกิจล้มเหลว  และมีหนี้สินติดตัวอีกหลายแสนบาท  ทำให้เกิดความท้อแท้           
             ขุมพลัง
  หลังจากได้รับฟังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางทีวีเมื่อปี 2540  ว่ารู้จักประมาณตน รู้จักตนเองนับแต่นั้นมาลุงนิลยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและความพอดี”            
ก้าวแรกที่เดินใหม่  ศึกษาและเริ่มทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เน้นใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยปลูกพืชคอนโดมิเนี่ยม  5  ชั้น  พร้อมกับเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะนำมูลสัตว์มาช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี           
ปลูกพืชคอนโดมิเนี่ยม  5  ชั้น  ตามแบบลุงนิล           
ชั้นที่ 1 (ต้นสูงสุด)  พืชหลัก ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น คือ ทุเรียนหมอนทอง หมาก ลองกอง ลางสาดมังคุด ส้มโอ สะตอ 
ชั้นที่ 2  ปลูกพริกไทยแซมตามโคนต้นพืชหลัก (โคนต้นพืชชั้นที่ 1)           
ชั้นที่ 3  ปลูกพืชแซมตามที่ว่าง ปลูกกล้วยเล็บมือนาง ส้มจี๊ด ส้มโชกุน           
ชั้นที่ ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกตะไคร้ ข่า           
ชั้นที่ 5  ปลูกพืชที่อยู่ในดิน พืชที่ใช้เหง้า หัว ราก คือขมิ้น กระชาย กลอย มันหอม           
สัตว์น้ำที่เลี้ยง  ปลายี่สก ปลาแรด ปลานิลแดง      สัตว์ที่เลี้ยง  เลี้ยงสุกรเพื่อขายเป็นสุกรพันธุ์           
ลุงนิลลดรายจ่าย  ในพืชที่ร่วงหล่นปล่อยให้ทับถมย่อยสลายไปเอง นำมูลสุกรมาหมักใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และผลิตน้ำส้มควันไม้ ใช้ไล่แมลงศัตรูพืช           
ลุงนิลมีรายได้ตลอดทั้งปีจากที่ลุงนิลได้ทำบัญชีครัวเรือนทำให้ทราบว่า...           
                  รายได้รายวัน  ขายส้มจิ๊ด พริกไทยสด 700 - 1,000 บาท/วัน           
                  รายได้รายสัปดาห์  ขายกล้วยเล็บมือนาง สมุนไพร 10,000/สัปดาห์           
                  รายได้รายเดือน  ขายลูกสุกรเป็นสุกรพันธุ์ 50,000 บาท/เดือน           
                  รายได้รายปี  ขายทุเรียน ลองกอง มังคุด ลางสาด กลอย มันหอม และพริกไทยแห้ง 305,000 บาท/ปี                      
                 รวมรายได้ทั้งปี  1,371,000  บาท/ปี  ( หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท ต่อปี )         
            ก้าวต่อไปของลุงนิล
 เป็นปราชญ์ให้ความรู้ด้านการเกษตรพอเพียง  จะเพาะกล้าไม้พื้นเมืองและปลูกไม้ใช้สอยในสวนเพิ่มขึ้น  และจะชักชวนลูกหลานให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด           
ข้อเสนอแนวคิดของลุงนิล  “ทำอะไรก็ตาม อย่าทำมาก ต้องค่อยๆลองทำไปก่อน ค่อยทำจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น